Các diễn viên trẻ Nhà hát Tuồng VN hoàn thành nhiệm vụ buổi thứ 3 Cuộc thi TNT diễn viên SK Tuồng và Dân ca Kịch toàn quốc 2020 tại Bình Định.

Các diễn viên trẻ Nhà hát Tuồng VN hoàn thành nhiệm vụ buổi thứ 3 Cuộc thi TNT diễn viên SK Tuồng và Dân ca Kịch toàn quốc 2020 tại Bình Định.