Buổi biểu diễn báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch & lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn của đoàn Thể Nghiệm – Nhà hát Tuồng Việt Nam với vở Tuồng truyền thống “Võ Tam Tư Trảm Cáo” ( tác giả Quỳnh phủ Nguyễn Diêu) đã thành công tốt đẹp !

Buổi biểu diễn báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch & lãnh đạo Cục Nghệ  thuật biểu diễn của đoàn Thể Nghiệm – Nhà hát Tuồng Việt Nam với  vở Tuồng truyền thống  “Võ Tam Tư Trảm Cáo” ( tác giả  Quỳnh phủ Nguyễn Diêu) đã thành công tốt đẹp !