Thực hiện qui định về giãn cách xã hội và thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế và vừa phòng chống dịch. Khi các hoạt động biểu diễn tạm dừng lại, thực hiện kế hoạch công tác nghệ thuật năm 2021, Nhà hát Tuồng VN tổ chức Tập huấn nâng cao tay nghề cho các nhạc công trẻ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ để tiếp tục gánh vác sự nghiệp gìn giữ và phát triển nghệ thuật Tuồng truyền thống, một loại hình NT được coi là di sản quí báu của dân tộc Việt Nam.

Thực hiện qui định về giãn cách xã hội và thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế và vừa phòng chống dịch. Khi các hoạt động biểu diễn tạm dừng lại, thực hiện kế hoạch công tác nghệ thuật năm 2021, Nhà hát Tuồng VN tổ chức Tập huấn nâng cao tay nghề cho các nhạc công trẻ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ để tiếp tục gánh vác sự nghiệp gìn giữ và phát triển nghệ thuật Tuồng truyền thống, một loại hình NT được coi là di sản quí báu của dân tộc Việt Nam.