Sơn Hậu

Home / Sơn Hậu

Sơn Hậu

Sơn Hậu
Nhân lúc vua Tề già yếu lại chưa có con trai nối dõi, tên Thái sư Tạ Thiên Lăng cùng anh em âm mưu chiếm ngôi. Chúng lập “Tiểu giang sơn” mời các quan đến dự tiệc.

Sơn hậuTrong bữa tiệc, chúng đã giết lão quan Triệu Khắc Thường vì có lời can gián. Chúng truyền bắt Phàn thứ hậu đang mang thai rồng giam vào ngục tối. Đổng Kim Lân, Khương Linh Tá, thế cô lực mỏng đành phải trá hàng. Thái giám Lê Tử Trình đau lòng phải mang ngọc tỷ dâng cho Tạ Thiên Lăng. Họ Tạ đăng quang, nhiếp chính.

Tin họ Tạ cướp ngôi bay tới thành Sơn Hậu. Phàn Đình Công là cha của Phàn thứ hậu cùng con trai là Phàn Diệm kéo quân về hỏi tội phản thần họ Tạ. Giữa đường phần vì tuổi cao, phần vì uất ức, ông đã ngã ngựa thổ huyết qua đời. Phàn Diệm đành lui quân về thành Sơn Hậu, tích thảo dồn lương, luyện binh, tập mã chờ ngày trả hận báo quốc .

Tại triều đình, Bà Nguyệt Hạo là chị cả của 3 anh em họ Tạ đau đớn vì các em mình phản bội. Bà đã cùng Tử Trình, Kim Lân, Linh Tá lập mưu, cứu thứ hậu và hoàng tử mới sinh thoát khỏi ngục tối .

Mưu lược vừa hoàn thành thì bị bại lộ, Khương Linh Tá khuyên Đổng Kim Lân đưa mẹ con thứ hậu về Sơn Hậu. Còn mình xin ở lại hết sức cản giặc. Khương Linh Tá môt mình một ngựa đã bị Ôn Đình giết chết. Linh Tá đã nhặt lấy đầu mình chạy theo Đổng Kim Lân và mẹ con thứ hậu.

Qua một trận giao phong, thứ phi bị lạc. Kim Lân bồng hoàng tử chạy. Giặc vẫn truy tìm. Linh Tá đã hiện lên thành ngọn đuốc đưa Kim Lân thoát hiểm về thành Sơn Hậu.

Sau những ngày gian nan, khổ cực, trước sự độc ác của phe đảng họ Tạ, những người trung nghĩa đã tụ họp tại thành Sơn Hậu. Hoàng tử đã lớn khôn. Họ cùng nhau kéo đại binh về triều hỏi tội bọn gian thần, giành lại giang sơn xã tắc.

Mời các bạn xem trích đoạn

Project details