Hôm nay 25/02/2022 Nhà Hát Tuồng Việt Nam đã khởi công, phục dựng vở Tuồng: “Không còn đường nào khác” theo kế hoạch phục dựng vở diễn năm 2022 của Nhà Hát Tuồng Việt Nam do đoàn nghệ thuật Truyền thống thực hiện!