Nhà hát Tuồng Việt Nam tham gia Festival tại Hà Nam - Trung Quốc.

Nhà hát Tuồng Việt Nam tham gia Festival tại Hà Nam - Trung Quốc.