Nhà hát Tuồng Việt Nam giao lưu giới thiệu NT Tuồng truyền thống cho học sinh trường Pháp ngữ tại Hà Nội.

Nhà hát Tuồng Việt Nam giao lưu giới thiệu NT Tuồng truyền thống cho học sinh trường Pháp ngữ tại Hà Nội, đây là trường quốc tế thường xuyên đưa học sinh đến tìm hiểu các giá trị độc đáo của nghệ thuật truyền thống dân tộc VN