Nhà Hát Tuồng Việt Nam tham gia "Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - Asean"

Từ ngày 12/9/2015 đến ngày 17/9/2015 Nhà Hát Tuồng Việt Nam tham gia "Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - Asean lần thứ 3" tại Nam Ninh, Trung Quốc.