Thông tin vở diễn

Ngày diễn: 09-05-2016 8:00 pm
Ngày kết thúc: 09-05-2016 10:00 pm
Địa điểm Rạp Hồng Hà