Cancelled

Cancelled

 On June 25th and 28th, the show was canceled.

On July 02nd, the performance will continue to be normal.

We are pleased to announce to all travel companies, hotels and guests.

Thông tin vở diễn

Ngày diễn: 25-06-2018 6:00 pm
Ngày kết thúc: 25-06-2018 7:00 pm
Đoàn - Đơn vị biểu diễn Nhà hát Tuồng Việt Nam
Địa điểm Rạp Hồng Hà