Cancelled

Cancelled

 On April 23rd, the show was canceled.

On April 26th, the performance will continue to be normal.

We are pleased to announce to all travel companies, hotels and guests.

Thông tin vở diễn

Ngày diễn: 23-04-2018 6:00 pm
Ngày kết thúc: 23-04-2018 7:00 pm
Đoàn - Đơn vị biểu diễn Nhà hát Tuồng Việt Nam
Địa điểm Rạp Hồng Hà