Các vở diễn

Dưới đây là danh sách các vở diễn cho đăng ký vào thời điểm này. Bạn có thể xem thêm thông tin về vở diễn này bằng cách nhấp vào tiêu đề của vở diễn.

STT Vở diễn Ngày diễn
1 Program of traditional performing arts 16-08-2018 6:00 pm
2 Program of traditional performing arts 06-08-2018 6:00 pm
3 Program of traditional performing arts 30-07-2018 6:00 pm
4 Program of traditional performing arts 02-07-2018 6:00 pm
5 Program of traditional performing arts 21-06-2018 6:00 pm
6 Notice about temporary not performing for domestic and foreign tourist at Hong Ha Theatre from 1 st August, 2016. 31-01-2017 6:00 pm
7 Please join us for discovery VietNam culture and Art performance from 13 th century. Price 150.000 VNĐ/ Ticket. The show start 6PM on Monday and Thursday Weekly . The program of performance 29-12-2014 6:00 pm