Các vở diễn

Dưới đây là danh sách các vở diễn cho đăng ký vào thời điểm này. Bạn có thể xem thêm thông tin về vở diễn này bằng cách nhấp vào tiêu đề của vở diễn.

STT Vở diễn Ngày diễn
1 Diễn chương trình du lịch 10-06-2013 6:00 pm
2 Nhà hát kịch Việt Nam tập 09-06-2013 8:00 am
3 Nhà hát kịch Việt Nam tập 08-06-2013 8:00 am
4 Nhà hát kịch Việt Nam tập 07-06-2013 8:00 am
5 Diễn chương trình du lịch 06-06-2013 6:00 pm
6 Diễn chương trình du lịch 03-06-2013 6:00 pm
7 Chương trình 1-6 02-06-2013 7:00 pm
8 Chương trình 1-6 01-06-2013 8:30 pm
9 Chương trình 1-6 01-06-2013 7:00 pm
10 Chương trình chào mừng ngày 1-6 01-06-2013 7:00 pm
11 Chương trình 1-6 31-05-2013 7:00 pm
12 Chương trình 1-6 30-05-2013 7:00 pm
13 Chương trình 1-6 30-05-2013 8:30 am
14 Chương trình 1-6 29-05-2013 8:30 am
15 Chương trình 1-6 28-05-2013 7:00 pm
16 Chương trình 1-6 28-05-2013 8:30 am
17 Diễn du lịch ( Các trích đoạn đặc sắc) 27-05-2013 6:00 pm
18 Diễn 26-05-2013 8:00 pm
19 Diễn du lịch ( Các trích đoạn đặc sắc) 23-05-2013 6:00 pm
20 Chấm hỏi chấm than 16-05-2013 8:00 pm
21 Chấm hỏi chấm than 15-05-2013 8:00 pm
22 Diễn du lịch ( Các trích đoạn đặc sắc) 13-05-2013 6:00 pm
23 AN TƯ CÔNG CHÚA 19-04-2013 8:00 am