Các vở diễn

Dưới đây là danh sách các vở diễn cho đăng ký vào thời điểm này. Bạn có thể xem thêm thông tin về vở diễn này bằng cách nhấp vào tiêu đề của vở diễn.

STT Vở diễn Ngày diễn
1 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 09-02-2015 6:00 pm
2 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 08-02-2015 7:30 pm
3 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 05-02-2015 6:00 pm
4 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 02-02-2015 6:00 pm
5 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 01-02-2015 7:30 pm
6 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 29-01-2015 6:00 pm
7 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 26-01-2015 6:00 pm
8 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 25-01-2015 7:30 pm
9 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 22-01-2015 6:00 pm
10 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 19-01-2015 6:00 pm
11 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 15-01-2015 6:00 pm
12 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 12-01-2015 6:00 pm
13 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 08-01-2015 6:00 pm
14 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 05-01-2015 6:00 pm
15 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 01-01-2015 6:00 pm
16 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 29-12-2014 6:00 pm
17 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 25-12-2014 6:00 pm
18 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 22-12-2014 6:00 pm
19 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 18-12-2014 6:00 pm
20 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 15-12-2014 6:00 pm
21 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 01-12-2014 6:00 pm
22 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 27-11-2014 6:00 pm
23 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 20-11-2014 6:00 pm
24 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 17-11-2014 6:00 pm
25 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 13-11-2014 6:00 pm