Các vở diễn

Dưới đây là danh sách các vở diễn cho đăng ký vào thời điểm này. Bạn có thể xem thêm thông tin về vở diễn này bằng cách nhấp vào tiêu đề của vở diễn.

STT Vở diễn Ngày diễn
1 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 19-12-2013 6:00 pm
2 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 16-12-2013 6:00 pm
3 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 12-12-2013 6:00 pm
4 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 09-12-2013 6:00 pm
5 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 05-12-2013 6:00 pm
6 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 02-12-2013 6:00 pm
7 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 28-11-2013 6:00 pm
8 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 25-11-2013 6:00 pm
9 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 21-11-2013 6:00 pm
10 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 18-11-2013 6:00 pm
11 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 14-11-2013 6:00 pm
12 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 11-11-2013 6:00 pm
13 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 07-11-2013 6:00 pm
14 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 04-11-2013 6:00 pm
15 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 31-10-2013 6:00 pm
16 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 28-10-2013 6:00 pm
17 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 24-10-2013 6:00 pm
18 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 21-10-2013 6:00 pm
19 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 17-10-2013 6:00 pm
20 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 30-09-2013 6:00 pm
21 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 26-09-2013 6:00 pm
22 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 23-09-2013 6:00 pm
23 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 19-09-2013 6:00 pm
24 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 16-09-2013 6:00 pm
25 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 12-09-2013 6:00 pm