Các vở diễn

Dưới đây là danh sách các vở diễn cho đăng ký vào thời điểm này. Bạn có thể xem thêm thông tin về vở diễn này bằng cách nhấp vào tiêu đề của vở diễn.

STT Vở diễn Ngày diễn
1 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 12-05-2014 6:00 pm
2 Chương trình " Hoàng cung đêm diễn trò" 11-05-2014 7:30 pm
3 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 08-05-2014 6:00 pm
4 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 05-05-2014 6:00 pm
5 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 01-05-2014 6:00 pm
6 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 28-04-2014 6:00 pm
7 Chương trình " Hoàng cung đêm diễn trò" 27-04-2014 7:30 pm
8 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 24-04-2014 6:00 pm
9 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 21-04-2014 6:00 pm
10 Chương trình " Hoàng cung đêm diễn trò" 20-04-2014 7:30 pm
11 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 17-04-2014 6:00 pm
12 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 14-04-2014 6:00 pm
13 Chương trình " Hoàng cung đêm diễn trò" 13-04-2014 7:30 pm
14 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 10-04-2014 6:00 pm
15 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 07-04-2014 6:00 pm
16 Chương trình " Hoàng cung đêm diễn trò" 06-04-2014 7:30 pm
17 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 03-04-2014 6:00 pm
18 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 31-03-2014 6:00 pm
19 Chương trình " Hoàng cung đêm diễn trò" 30-03-2014 7:30 pm
20 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 27-03-2014 6:00 pm
21 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 24-03-2014 6:00 pm
22 Chương trình " Hoàng cung đêm diễn trò" 23-03-2014 7:30 pm
23 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 20-03-2014 6:00 pm
24 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 17-03-2014 6:00 pm
25 Chương trình " Hoàng cung đêm diễn trò" 16-03-2014 7:30 pm