NỮ TƯỚNG ĐÀO TAM XUÂN

Triệu Khuông Dẫn, Cao Hoài Đức, Trịnh Ân là ba anh em kết nghĩa. Sau bao năm chiến trận, họ đã lập nên cơ nghiệp nhà Tống . Trong một buổi đại yến, vua tôi, anh em đang hưởng lạc thì có tin giặc đến. Cao Hoài Đức, Trịnh Ân cùng vợ là Đào Tam Xuân ra trận đánh giặc.

Nữ tướng Đào Tam XuânDẹp xong giặc, nhớ tình huynh đệ , vua tôi, Trịnh Ân giao thành trì cho vợ rồi cùng con là Trịnh Ấn về kinh đô báo tin chiến thắng. Giữa đường, Trịnh Ấn gặp Hàn Phụng là bố vợ vua, ỷ có con là thứ hậu nên lộng hành lấy kiệu của vua đi chơi. Không chịu được sự ngang ngược, lộng hành của Hàn Phụng, Trịnh Ân đã đánh Hàn Phụng một trận nên thân .

Tại triều đình. Hàn Phụng đã cùng Tố Mai lập kế chuốc rượu cho vua say rồi viết giả chiếu, đóng dấu son của triều đình để giết Trịnh Ân .

Trịnh Ấn không chịu được cảnh bất bình, đã một mình xông vào pháp trường cứu cha cũng bị Hàn Phụng giết chết .

Nơi quan ải, Đào Tam Xuân cùng một lúc nhận tin cả chồng, con đều bị hôn quân hãm hại đã lập tức lấy máu đề cờ, kéo quân về hỏi tội vua.

Đào Tam Xuân đã được Cao Hoài Đức nói rõ nguồn cơn của sự việc nên đã nén lòng tha tội chết cho Triệu Khuông Dẫn và xử tội chết với bố Con Hàn Phụng. Triệu Khuông Dẫn lấy đó làm bài học đừng bao giờ:


"Lúc hoạn nạn (thì) cùng nhau sống chết
Khi hiển vinh (thì) đoạn nghĩa anh em"