ĐỀ THÁM

ĐỀ THÁM   

Trong cao trào đấu tranh chống Pháp cuối thế kỉ XIX, cùng với các cuộc khởi nghĩa do văn thân, sĩ phu lãnh đạo, còn có các cuộc đấu tranh của nông dân Yên Thế tỉnh Bắc Giang do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo.

Đề ThámHoàng Hoa Thám thường gọi là Đề Thám xuất thân từ một nông dân nghèo tham gia khởi nghĩa chống Pháp của ông Đề Nắm . Đề Nắm đã chết, ông được giao toàn quyền chỉ huy. Cuộc khởi nghĩa của ông thu hút được nông dân nghèo từ nhiều địa phương tới làm cho quân Pháp nhiều phen điêu đứng. Chúng dùng tên việt gian Lê Hoan, Bá Phức tìm mọi cách mua chuộc, dụ dỗ ám hại nhưng đều bị thất bại. Đề Thám đã cùng bà Ba Cẩn, Cả Trọng, Cai Thanh…. và sự ủng hộ hết lòng của nghĩa quân đã dũng cảm, bền bỉ chiến đấu trên 30 năm. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế đã viết nên những trang sử chống đế quốc xâm lược vẻ vang của dân tộc.