KHÔNG CÒN ĐƯỜNG NÀO KHÁC

KHÔNG CÒN ĐƯỜNG NÀO KHÁC   

Hiệp định GiơNe ký chưa ráo mực, thực dân Pháp đã phản bội lời hứa. Liền sau đó là đế quốc Mỹ nhảy vào. Đất nước bị chia cắt làm đôi. Cả nước lại bước vào cuộc kháng chiến thường kỳ .
Không còn đường nào khác

Quê hương Bến Tre - cái nôi cách mạng cũng như bao vùng đất khác ở miền Nam đã bị Mỹ - Diệm lê máy chém đi khắp nơi tàn phá. Bao gia đình người dân Bến Tre chịu tủi nhục

-  Gia đình ông Hai bị chết cả nhà

-  Cô chín có chồng tập kết ra Bắc bị chúng làm nhục

-  Nhiều chiến sĩ cách mạng hoạt động bí mật bị sát hại

Bao bà má chỉ biết âm thầm thắp nhang nhớ đến những đứa con ra đi không trở lại.Cả miền Nam sục sôi phẫn uất hờn căm" thà chết không chị làm nô lệ" Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đảng viên cùng người dân Bến Tre là các má, các chị, các o, đứng đầu là nữ anh hùng Nguyễn Thị Định đã đứng lên đồng khởi, bởi một lẽ: "Không còn đường nào khác."