ĐÀO TAM XUÂN ĐỂ CỜ

ĐÀO TAM XUÂN ĐỂ CỜ   

Triệu Khuông Dẫn, Cao Hoài Đức, Trinh Ân là ba anh em kết nghĩa, tình như thủ túc. Nhưng vì quá đam mê tửu sắc, Triệu Khuông Dẫn (lúc này làm vua) đã nghe lời kẻ gian giết hại người em thứ ba là Trịnh Ân, Thật đúng là:

Đào Tam Xuân để cờ"Lúc hoạn nạn (thì) cùng nhau sống chết
Nay hiển vinh đoạn nghĩa anh em"

Không chịu nổi trước bất công, Đào Tam Xuân - vợ của Trịnh Ân đã hội quân, kéo cờ đem binh mã về hỏi tội tên vua gian ác.