Kết quả tham gia Fesival Kịch Trung Quốc – Asean lần thứ 9 năm 2020 theo hình thức trực tuyến tại thành phố Nam Ninh của Nhà hát Tuồng VN, vở Tuồng hiện đại ” Tình Mẹ” được BTC trao giải thưởng cho Nhà hát và hai diễn viên trẻ trong vở diễn, tiếp đó buổi diễn sau Đại dịch COVID -19 tại rạp Hồng Hà, Nhà hát Tuồng Việt Nam.

Kết quả tham gia Fesival Kịch Trung Quốc – Asean lần thứ 9 năm 2020 theo hình thức trực tuyến tại thành phố Nam Ninh của Nhà hát Tuồng VN, vở Tuồng hiện đại ” Tình Mẹ” được BTC trao giải thưởng cho Nhà hát và hai diễn viên trẻ trong vở diễn, tiếp đó buổi diễn sau Đại dịch COVID -19 tại rạp Hồng Hà, Nhà hát Tuồng Việt Nam.