NSND - Minh Gái

NSND Minh Gái - Đoàn trưởng Đoàn biểu diễn I

NSND Minh Gái - Đoàn trưởng Đoàn biểu diễn I

Họ và tên: Nguyễn Thị Gái
Thành tích:
-    07 Huy chương Vàng
-    Huân chương lao động hạng 3
-    Bằng khen Thủ tướng
-    02 Huy chương Vàng 2008 – 2010