KHÔNG CÒN ĐƯỜNG NÀO KHÁC

KHÔNG CÒN ĐƯỜNG NÀO KHÁC   

Hiệp định GiơNe ký chưa ráo mực, thực dân Pháp đã phản bội lời hứa. Liền sau đó là đế quốc Mỹ nhảy vào. Đất nước bị chia cắt làm đôi. Cả nước lại bước vào cuộc kháng chiến thường kỳ .
Không còn đường nào khác

TÌNH MẸ

TÌNH MẸ   

Người cách mạng cứ khổ đau mãi mãi. Suốt cuộc đời không hạnh phúc sao anh? Hạnh phúc chung còn nằm dưới gông xiềng. Hạnh phúc riêng sao hai ta có được.