Tài năng trẻ - Phạm Thị Thanh

Tài năng trẻ - Phạm Thị Thanh

7/4/1984
Diễn viên đoàn biểu diễn 2
Giải A tài năng trẻ năm 2007
HCV vai Du Thị trong vở Thất hiền quyến