Events

Below are list of events which are open for registering at this time. You can view more information about this event by clicking on title of the event.

No Event Event date
1 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 29-07-2019 6:00 pm
2 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 25-07-2019 6:00 pm
3 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 22-07-2019 6:00 pm
4 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 18-07-2019 6:00 pm
5 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 15-07-2019 6:00 pm
6 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 11-07-2019 6:00 pm
7 Cancelled 23-05-2019 6:00 pm
8 Cancelled 16-05-2019 6:00 pm
9 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 03-12-2018 6:00 pm
10 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 23-03-2017 6:00 pm
11 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM THỜI NGHỈ KHÔNG BIỂU DIỄN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TẠI RẠP HỒNG HÀ KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016 06-02-2017 6:00 pm
12 Nhà hát chèo Quân đội biểu diễn tại Rạp Hồng Hà 08-06-2016 8:00 pm
13 Đoàn kịch nói Quân đội biểu diễn tại Rạp Hồng Hà 09-05-2016 8:00 pm
14 Đoàn múa truyền thống Sri Lanca biểu diễn tại Rạp Hồng Hà 07-05-2016 8:00 pm
15 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 31-05-2015 7:30 pm
16 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 17-05-2015 7:30 pm
17 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 10-05-2015 7:30 pm
18 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 03-05-2015 7:30 pm
19 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 26-04-2015 7:30 pm
20 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 23-04-2015 6:00 pm
21 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 20-04-2015 6:00 pm
22 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 19-04-2015 7:30 pm
23 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 16-04-2015 6:00 pm
24 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 13-04-2015 6:00 pm
25 Biểu diễn nghệ thuật dành cho khách du lịch 12-04-2015 7:30 pm