Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

NSƯT - Chí Khánh

Họ và tên: NSƯT Chí Khánh - Nhạc công Nhà hát Tuồng Việt Nam

Hình ảnh tiêu biểu của nhà hát