Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

NSƯT - Đặng Bá Tài

Họ và tên: NSƯT Đặng Bá Tài - Đạo diễn Nhà hát Tuồng Việt Nam

Hình ảnh tiêu biểu của nhà hát