Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

NSƯT - Phạm Văn Thẩm

Họ và tên: Phạm Văn Thẩm – NSƯT

 

Hình ảnh tiêu biểu của nhà hát