Thông Báo

Thông Báo
Nhà hát Tuồng Việt Nam
THÔNG BÁO
Để công tác phòng chống dịch bệnh virut Corona được tốt, đảm bảo an toàn đến sức khoẻ của nhân dân, và thực hiện theo sự chỉ đạo của chính phủ, Bộ VHTTDL. Nhà hát Tuồng Việt Nam vẫn tiếp tục dừng lại các buổi biểu diễn phục vụ khách Du lịch trong nước và Quốc tế, các hoạt động biểu diễn Nghệ thuật tại rạp Hồng Hà đến khi có sự chỉ đạo mới của Chính phủ, Bộ VHTTDL.
  Kính mong quý khán giả, các  tổ chức, cá nhân đang cộng tác với Nhà hát chúng tôi chung tay để công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao.
Trân trọng!
Vietnamese National Tuong Theater
                NOTIFICATION
 To prevent the disease against Corona virus well, ensure safety for the health of the people, and follow the direction of the government, the Ministry of Culture, Sports and Tourism.  Vietnam National Tuong Theater continues to stop performances for domestic and international tourists and Art performance activities at Hong Ha theater until under the new direction of the Government, Ministry of Culture, Sports and Tourism.
   We wish all audiences, organizations and individuals are collaborating with the Theater to join hands to effectively prevent disease.
 Best regards!